Penjualan NOSS Atas Talian

Bermula 1 Julai 2020, NOSS boleh dibeli secara atas talian melalui MySPIKE. Pada masa ini terdapat 182 Program NOSS yang boleh dibeli secara atas talian. Bilangan Program NOSS untuk jualan akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Setiap NOSS akan dijual RM20.00 untuk langganan selama setahun. Belian boleh dilakukan di Dashboard Pengguna.

Sila Daftar MySPIKE sebelum memulakan belian atau Login MySPIKE untuk memulakan belian di Dashbord Pengguna.

Platform Pelajar

MySPIKE merupakan gerbang yang membuka laluan kepada lepasan sekolah atau pelajar yang berminat menceburi dan menjalani latihan dalam bidang kemahiran. MySPIKE adalah langkah yang paling tepat sebagai pusat rujukan untuk memilih bidang kemahiran dan pusat latihan yang bersesuaian.

Seterusnya, pelajar dapat mencari bidang kemahiran dan pusat latihan yang bersesuaian selepas tamat persekolahan.

Platform Industri

Ke arah pelaksanaan TVET dipacu industri, MySPIKE adalah platform paling sesuai untuk memperkukuhkan hubungan dan kerjasama khususnya antara industri, penyedia latihan dan para pelatih.

Melalui MySPIKE, pihak industri dan majikan memperoleh manfaat dari segi carian bakal pekerja mengikut bidang, menawarkan Latihan Industri (LI) dan meningkatkan kemahiran kakitangan sedia ada.

Platform Pekerja

Berteraskan konsep pembelajaran sepanjang hayat, Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) digunakan bagi mengiktiraf kelayakan individu yang boleh membuktikan keterampilan seperti yang digariskan.

Melalui MySPIKE ini, pekerja, profesional, graduan dan pencari kerja berpeluang untuk meningkatkan dan menambah kemahiran melalui latihan di pusat bertauliah JPK melalui pelbagai kaedah pembelajaran dan penilaian yang disediakan.

Platform Pensyarah

Pensyarah dan personel yang terlibat dalam latihan kemahiran dapat melihat paparan setiap rekod dan aktiviti terkini. Melalui MySPIKE, dalam konteks pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM), pensyarah dan personel berkaitan hanya perlu menggunakan sistem tunggal bagi tujuan perakuan personel seperti Pegawai Penilai, Pegawai Pengesah Luaran dan lain-lain.

Seterusnya proses pendaftaran, penilaian dan verifikasi dilaksanakan melalui MySPIKE.

Platform Institusi Latihan

MySPIKE menyokong sepenuhnya operasi Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Oleh yang demikian, urusan berkaitan pentauliahan program meliputi permohonan baru, pembaharuan dan lain-lain dilaksanakan secara atas talian sahaja. Begitu juga urusan pendaftaran pelajar dan permohonan verifikasi yang berkaitan dengan persijilan dilaksanakan atas talian menggunakan MySPIKE.

Platform Agensi TVET

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap kemahiran dan amalan industri. Di Malaysia, terdapat dua agensi utama yang memberi tauliah atau akreditasi kepada Institusi Latihan Kemahiran Awam dan Swasta iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Agensi utama yang mendapat pentauliahan SPKM ialah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM), Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS), Majlis Amanah Rakyat, GIATMARA, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) dan lain-lain yang berkaitan.

Maklumbalas Pelatih

Penarafan Bintang 2019 telah memperkenalkan dua (2) jenis maklumbalas pelatih yang telah tamat menjalani latihan terhadap Pusat Bertauliah dan pengesanan graduan. Bekas pelatih atau graduan diminta untuk membuat penilaian bermula sebulan sebelum tamat latihan sehingga sebulan selepas tamat latihan.

Sila mendaftar dengan MySPIKE sebelum memulakan maklmbalas.

Daftar Sebagai Pengguna

Penarafan Bintang

Penarafan Bintang 2019 Bagi Program di Pusat Bertuliah akan bermula 1hb Mac 2019 hingga 31 Mac 2019. Terdapat dua (2) jenis penilaian kendiri yang akan dilaksanakan oleh PB sendiri. Iaitu Penilaian Umum Pusat Bertauliah dan Penilaian Program Pusat Bertauliah.

Sila mendaftar dengan MySPIKE sebelum memulakan penilaian kendiri.

Daftar Sebagai Pengguna

Semakan Sijil/SKM/DKM/DLKM/PC

Semakan SKM untuk individu memeriksa rekod SKM dalam MySPIKE.

Semak SKM

Semakan Pelatih

Semakan Pelatih untuk individu memeriksa rekod Pelatih dalam MySPIKE.

Semak Pelatih

SKM Secara PPT

Permohonan SKM Secara PPT

Permohonan SKM secara PPT telah dibuka kepada umum bermula 1 Oktober 2018. Pada masa ini, permohonan hanya diterima kepada pemohon awam menggunakan saluran biasa atau melalui agensi penaja.

Manakala permohonan melalui Pusat Bertauliah PPT (PB-PPT) masih belum dibuka dan akan dimaklumkan kemudian setelah sistem bersedia menerima permohonan ini.

Permohonan SKM secara PPT hanya boleh dilakukan setelah mendaftar sebagai pengguna Portal MySPIKE

Daftar Sebagai Pengguna

Semakan PPT Penilaian Khas

Semakan keputusan kepada calon atau agensi yang telah memohon PPT melalui penilaian khas seperti BPTV dan KV.

Semak Keputusan PPT Penilaian Khas

Personel Pusat Bertauliah

Semakan Dan Permohonan Personel PB

Bermula 1 September 2018, Permohonan Personel Pusat Bertuliah perlu melalui portal MySPIKE. Personel sedia ada boleh menyemak rekod personel masing-masing dan boleh membuat permohonan pentauliahan personel.

Permohonan personel hanya boleh dilakukan setelah mendaftar sebagai pengguna Portal MySPIKE

Daftar Sebagai Pengguna

Semakan eVendor

Semakan eVendor untuk individu berdaftar dalam MySPIKE.

Semak eVendor